Zapytanie ofertowe nr 4/2018

Dotyczy przygotowania pełnej zabudowy stoiska targowego oraz wyposażenia na targi Mifur Mediolan, w których firma Gena będzie uczestniczyła w 2019 roku.

 1.     Termin składania ofert:Od 30.11.2018 do dnia 07.12.2018 do godziny 16:00
 2.     Nazwa zamawiającego:Gena Katarzyna Zaręba
 3.     Miejsce i sposób składania ofert:Drogą mailową na adres marketing@gena.pl lub katarzyna@gena.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie firmy Gena przy ul. Kokoszków 54F, 34-400 Nowy Targ
 4.     Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:Katarzyna Zaręba, e-mail katarzyna@gena.pl, telefon: 502478846
 5.      Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Zapytanie dotyczy udziału w Targach Mifur Mediolan, Włochy, w terminie 22-25.02.2019 
Zakres usług:
Wynajem całej zabudowy powierzchni wystawienniczej wraz z wyposażeniem oraz montażem i demontażem

        6. Opis przedmiotu zamówienia

a)     Cel zamówienia

Wynajmem całkowitej zabudowy i wyposażenia dotyczy targów:

– Mifur w Mediolanie w terminie: montaż od 20.02.2019, demontaż 26.02.2019 (25m2 stoisko)

b)    Przedmiot zamówienia

Przedmiot zapytania i obowiązki Wykonawcy:
1. Wynajem zabudowy powierzchni wystawienniczej i wyposażenia wraz z montażem i demontażem
Kody CPV usług:
79950000-8- Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
79931000-9-Usługi dekoracji wnętrz
39154000-6 – Sprzęt wystawowy

2. Cena za wynajem powinna obejmować:
– wykonanie projektu stoiska zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami
– wykonanie zabudowy stoiska zgodnie z projektem, w tym montaż i demontaż
– Wynajęcie wyposażenia stoiska w niezbędne meble, ekspozytory, wieszaki (montaż i demontaż), dekorację, wykładzinę
– pomoc w zamówieniu usług technicznych na stoisko (podłączenie prądu itp.)
– wykonanie instalacji oświetleniowej i elektrycznej na stoisku
– nadzór techniczny nad stoiskiem podczas eksploatacji

3. Zabudowa powinna zostać opatrzona wizualizacją graficzną, związaną z dofinansowaniem projektu ze środków UE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) NR 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. oraz informacjami zawartymi na stronie:http://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu.
Kolorystyka i grafika zabudowy powinna być zgodna z kolorystyką pozostałych materiałów promocyjnych firmy Gena.

4. Informacje dodatkowe:

• stoisko powinno mieć możliwość dostosowania do wymiarów i rodzaju stoiska (szeregowe, otwarte lub narożne) podawanych przez organizatora targów po przydzieleniu konkretnej lokalizacji.

• wyposażenie stoiska powinno być zgodne z kolorystyką i wizerunkiem  marki Gena. Przykładowa wizualizacja stoiska – załącznik nr 1 .

• Wielkość stoiska Mifur to 25m2 (5x5m, rodzaj stoiska zostanie określony po przydzieleniu lokalizacji), wysokość max. do 3 m,

• W skład zabudowy stoiska Mifur wchodzi podłoga i wykładzina, ściany, zaplecze o wielkości 2x1m oraz wyposażenie stoiska (ekspozytory na czapki na ok. 80 szt. czapek), manekiny ok 2 szt., półki, lustra w tym 1 duże i dwa małe, regały, wieszaki na kożuchy na ok. 30 szt. produktów, stół i min. 5 krzeseł, materiały reklamowe tj. logo, banery, dekoracja stoiska, skrzynia, plakat informujący do dofinansowaniu, oświetlenie)

• Całość zabudowy stoiska i  wyposażenia jest własnością Wykonawcy – wszelkie uszkodzenia podczas montażu będą naprawiane na koszt Oferenta bądź jego firmy ubezpieczeniowej

c)    Kod CPV: 79950000-8

d)    Nazwa kodu CPV : Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

e)    Harmonogram realizacji zamówienia

• Planowany termin podpisania umowy i rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 02.01.2019
• Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: zgodnie z poszczególnymi zleceniami, jednak nie później niż do 31.03.2019

f)     Załączniki
Załącznik nr 1 (przykładowa wizualizacja stoiska)

Załącznik nr 2 (formularz ofertowy)
Załącznik nr 3 i 4 (oświadczenia)

g)    Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: Oferent powinien prowadzić działalność zgodną z przedmiotem niniejszego zapytania. (zał. nr 2- Formularz ofertowy)

h)     Wiedza i doświadczenie : Oferent winien posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 4 – oświadczenie).

i)      Potencjał techniczny : Oferent winien posiadać potencjał techniczny niezbędny do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 4 – oświadczenie).

j)      Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Oferent winien posiadać wykwalifikowaną kadrę, niezbędną do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 4 – oświadczenie)

k)    Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Oferent winien posiadać środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 4 – oświadczenie)

l)      Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. termin realizacji zamówienia, warunki płatności, zmiana wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego.

m)  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik 2 – Formularz ofertowy
Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
Załącznik 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

n)    Wymagania dotyczące oferty

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania i zawierać następujące informacje:

– datę przygotowania oferty
– okres ważności oferty  (nie krócej niż 30 dni)
– nazwę i adres oferenta, pieczęć firmową i podpis oferenta
– zakres usługi
– cenę netto wykonania poszczególnych usług oraz łączną cenę netto za wszystkie usługi
– termin płatności
– należy załączyć także wszystkie oświadczenia, które stanowią załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zapytania ofertowego

Zamawiający może uznać ofertę za nieważną jeżeli została złożona po terminie lub nie spełnia warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym

o)    Kary Umowne

Informujemy, że umowa z Wykonawcą będzie zawierała kary umowne w przypadku niespełnienia następujących warunków:
– Niewykonania zabudowy w czasie zawartym w umowie- 100% wartości usługi + zwrot kosztów poniesionych przez Zamawiającego wynikających z wynajmu powierzchni, usług technicznych, transportu i noclegów
– Nienależyte wykonanie zabudowy stoiska: usterki, pęknięcia, 20% wartości usługi
– niekompletne wyposażenie stoiska, niezgodnie z zatwierdzonym projektem (brak elementów wyposażenia)- 10% wartości usługi + koszt wynajmu niezbędnego wyposażenia od organizatora targów
– dostarczenie elementów stoiska, które wykazują znaki znacznego zużycia (rysy, pęknięcia, zabrudzenia)- 10% wartości usługi

p)    Upublicznienie oferty

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.gena.pl, zapytanie znajduje się także w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym, a także na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 7. Ocena oferty

a)    Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Cena: 90pkt
  (Najniższa cena/badana cena) x 90 
 2. Termin płatności: 10 pkt.
  do 30 dni – 0 pkt.
  31-45 dni – 5 pkt.
  46-60 dni i więcej – 10 pkt.

Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach pkt 1.-2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.

Z Oferentem, którego oferta uzyska najwyższą sumę punktów w ocenie łącznej, zostanie zawarta umowa na realizację zadań objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.

3. Ocena oferentów zostanie dokonana nie później niż do dnia 11.12.2018. Oferenci zostaną poinformowani o wynikach przeprowadzonego postępowania bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy osób wskazanych w ofertach. Wyniki postępowania zostaną także upublicznione na stronie internetowej firmy oraz w siedzibie firmy

b)    Wykluczenia

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej oraz niezłożenia oświadczeń, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający zastrzega iż może unieważnić  postepowanie na każdym jego etapie, w tym także po terminie składania ofert, bez podania przyczyny

8. Zamawiający (beneficjent)

a)    Nazwa: Gena Katarzyna Zaręba

b)    Adres: Kokoszków 54F; 34-400 Nowy Targ

c)    Numer telefonu i Fax: Tel. +48 18 26 651 50 ; Fax +48 18 26 699 98 

d)    NIP: PL7352245520

e)    Tytuł projektu: Wdrożenie strategii eksportowej na lata 2017-2019 szansą na dalszy rozwój firmy Gena.

f)     Numer konkursu: RPMP.03.03.02-IP.01-12-075/17

g)    Numer projektu: RPMP.03.03.02-12-0640/17