Zapytanie ofertowe nr 5/2018

     ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2018

Dotyczy realizacji usług transportowej pełnej zabudowy stoiska targowego oraz wyposażenia na targi Mifur, Mediolan, w których firma Gena Katarzyna Zaręba będzie uczestniczyła w 2019 roku

 1.      Termin składania ofert: Od dnia 30.11.2018 do dnia 07.12.2018 do godziny 16:00
 2.      Nazwa zamawiającego: Gena Katarzyna Zaręba
 3.      Miejsce i sposób składania ofert: Drogą mailową na adres marketing@gena.pl lub katarzyna@gena.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie firmy Gena przy ul. Kokoszków 54F, 34-400 Nowy Targ
 4.      Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Katarzyna Zaręba, e-mail katarzyna@gena.pl, telefon: 502478846

     5. Opis przedmiotu zamówienia

Transport lądowy samochodem dostawczym:

– na trasie Nowy Targ (PL)- Mediolan (IT) i z powrotem, w terminie: wyjazd 19.02.2019, powrót 26.02.2019 (targi Mifur Mediolan 2019)

Usługa transportu powinna obejmować:
– transport pełnej zabudowy stoiska targowego targi Mifur (ściany, podłogi, regały i inne konstrukcje)

– transport wyposażenia stoiska targowego (meble, ekspozytory, półki, regały, elementy dekoracyjne, oświetlenie, manekiny, obrazy i plakaty wielkogabarytowe, logo firmy, wykładzina, elementy oświetlenia, lustra oraz kolekcję)

– załadunek i rozładunek elementów stoiska i wyposażenia
Informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje na temat miejsc i czasu załadunków i rozładunków, a także rodzaju ładunku zostaną określone na zleceniach transportowych dotyczących poszczególnych imprez targowych.

Kod CPV i nazwa kodu:
60100000-9 Usługi transportu drogowego
63700000-6: Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego, wodnego i lotniczego

6. Harmonogram realizacji zamówienia

• Planowany termin podpisania umowy i rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 10.01.2019
• Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do 31.03.2019 r.

7. Załączniki

8. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: Oferent powinien prowadzić działalność zgodną z przedmiotem niniejszego zapytania.

9. Wiedza i doświadczenie: Oferent winien posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 3- oświadczenie).

10. Potencjał techniczny: Oferent winien posiadać potencjał techniczny niezbędny do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 3- oświadczenie).

11. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Oferent winien posiadać wykwalifikowaną kadrę, niezbędną do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 3 – oświadczenie)

12.Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Oferent winien posiadać środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 3- oświadczenie)

13.Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. termin realizacji zamówienia, warunki płatności, zmiana wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego.

14. Wymagania dotyczące oferty

Oferta powinna zostać złożona na formularzy ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania i zawierać następujące informacje:
– datę przygotowania oferty
– okres ważności oferty  (nie krócej niż 30 dni)
– nazwę i adres oferenta, pieczęć firmową i podpis oferenta
– zakres usługi
– cenę netto wykonania poszczególnych usług oraz łączną cenę netto za wszystkie usługi
– termin płatności
– należy załączyć także wszystkie oświadczenia, które stanowią załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego
Zamawiający może uznać ofertę za nieważną jeżeli została złożona po terminie lub nie spełnia warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty mogą być składane drogą mailową, osobiście w siedzibie firmy Gena (ul. Kokoszków 54F, 34-400 Nowy Targ) oraz listownie na podany adres firmy.

15.Kary Umowne

Informujemy, że umowa z Wykonawca będzie zawierała kary umowne w przypadku niespełnienia następujących warunków:
– Niewykonania usługi transportu w czasie zwartym w umowie- 100% wartości usługi + zwrot kosztów poniesionych przez Zamawiającego wynikających z wynajmu powierzchni, usług technicznych, noclegów
– Spóźnienia w dostarczeniu zabudowy stoiska i wyposażenia na czas, 100% wartości usługi

16.Ocena oferty

a)     Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Cena: 90pkt
  (Najniższa cena/badana cena) x 90 
 2. Termin płatności: 10 pkt.
  do 30 dni – 0 pkt.
  31-45 dni – 5 pkt.
  46-60 dni i więcej – 10 pkt.

Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach pkt 1.-2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
Z Oferentem, którego oferta uzyska najwyższą sumę punktów w ocenie łącznej, zostanie zawarta umowa na realizację zadań objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.

3.Ocena oferentów zostanie dokonana nie później niż do dnia 11.12.2018

b)    Wykluczenia

Zamawiający Wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej oraz niezłożenia oświadczeń, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

17. Upublicznienie oferty

Zapytanie ofertowe zostanie upublicznione na stronie www.gena.pl (zakładka aktualności), będzie dostępne w siedzibie firmy Gena (ul. Kokoszków 54F, 34-400 Nowy Targ), oraz zostanie rozesłane mailowo do potencjalnych kontrahentów.

18. Zamawiający (beneficjent)

a)     Nazwa: Gena Katarzyna Zaręba

b)     Adres :Kokoszków 54F; 34-400 Nowy Targ

c)     Numer telefonu i Fax: Tel. +48 18 26 651 50 ; Fax +48 18 26 699 98 

d)     NIP: PL7352245520

e)     Tytuł projektu: Wdrożenie strategii eksportowej na lata 2017-2019 szansą na dalszy rozwój firmy Gena.

f)      Numer projektu: RPMP.03.03.02-12-0640/17