Ogłoszenie wyników do zapytania ofertowego nr 5/2018

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego 5/2018 na usługę transportu pełnej zabudowy stoiska i wyposażenia na targi Mifur 2019 w Mediolanie, do dnia 7.12.2018r. do godziny 16.00 spłynęły łącznie dwie oferty spełniająca wszystkie kryteria.
Firmą, która przedstawiła korzystniejsze warunki współpracy i została wybrana do realizacji usługi jest MW Cars Michał Walicki, data wpłynięcia oferty 4.12.2018, wartość oferty 8500 zł netto

Ogłoszenie wyników do zapytania ofertowego nr 4/2018

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego nr 4/2018 na wykonanie pełnej zabudowy stoiska targowego oraz wyposażenia na targi Mifur 2019 w Mediolanie, w wyznaczonym terminie spłynęły łącznie 4 oferty . Firmą, która przedstawiła atrakcyjniejsze warunki jest firma Galeria Brąz Janusz Mizera, data wpłynięcia oferty 6.12.2018, wartość oferty: 23 000 zł netto.

Zapytanie ofertowe nr 5/2018

     ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2018

Dotyczy realizacji usług transportowej pełnej zabudowy stoiska targowego oraz wyposażenia na targi Mifur, Mediolan, w których firma Gena Katarzyna Zaręba będzie uczestniczyła w 2019 roku

 1.      Termin składania ofert: Od dnia 30.11.2018 do dnia 07.12.2018 do godziny 16:00
 2.      Nazwa zamawiającego: Gena Katarzyna Zaręba
 3.      Miejsce i sposób składania ofert: Drogą mailową na adres marketing@gena.pl lub katarzyna@gena.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie firmy Gena przy ul. Kokoszków 54F, 34-400 Nowy Targ
 4.      Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Katarzyna Zaręba, e-mail katarzyna@gena.pl, telefon: 502478846

     5. Opis przedmiotu zamówienia

Transport lądowy samochodem dostawczym:

– na trasie Nowy Targ (PL)- Mediolan (IT) i z powrotem, w terminie: wyjazd 19.02.2019, powrót 26.02.2019 (targi Mifur Mediolan 2019)

Usługa transportu powinna obejmować:
– transport pełnej zabudowy stoiska targowego targi Mifur (ściany, podłogi, regały i inne konstrukcje)

– transport wyposażenia stoiska targowego (meble, ekspozytory, półki, regały, elementy dekoracyjne, oświetlenie, manekiny, obrazy i plakaty wielkogabarytowe, logo firmy, wykładzina, elementy oświetlenia, lustra oraz kolekcję)

– załadunek i rozładunek elementów stoiska i wyposażenia
Informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje na temat miejsc i czasu załadunków i rozładunków, a także rodzaju ładunku zostaną określone na zleceniach transportowych dotyczących poszczególnych imprez targowych.

Kod CPV i nazwa kodu:
60100000-9 Usługi transportu drogowego
63700000-6: Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego, wodnego i lotniczego

6. Harmonogram realizacji zamówienia

• Planowany termin podpisania umowy i rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 10.01.2019
• Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do 31.03.2019 r.

7. Załączniki

8. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: Oferent powinien prowadzić działalność zgodną z przedmiotem niniejszego zapytania.

9. Wiedza i doświadczenie: Oferent winien posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 3- oświadczenie).

10. Potencjał techniczny: Oferent winien posiadać potencjał techniczny niezbędny do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 3- oświadczenie).

11. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Oferent winien posiadać wykwalifikowaną kadrę, niezbędną do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 3 – oświadczenie)

12.Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Oferent winien posiadać środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 3- oświadczenie)

13.Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. termin realizacji zamówienia, warunki płatności, zmiana wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego.

14. Wymagania dotyczące oferty

Oferta powinna zostać złożona na formularzy ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania i zawierać następujące informacje:
– datę przygotowania oferty
– okres ważności oferty  (nie krócej niż 30 dni)
– nazwę i adres oferenta, pieczęć firmową i podpis oferenta
– zakres usługi
– cenę netto wykonania poszczególnych usług oraz łączną cenę netto za wszystkie usługi
– termin płatności
– należy załączyć także wszystkie oświadczenia, które stanowią załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego
Zamawiający może uznać ofertę za nieważną jeżeli została złożona po terminie lub nie spełnia warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty mogą być składane drogą mailową, osobiście w siedzibie firmy Gena (ul. Kokoszków 54F, 34-400 Nowy Targ) oraz listownie na podany adres firmy.

15.Kary Umowne

Informujemy, że umowa z Wykonawca będzie zawierała kary umowne w przypadku niespełnienia następujących warunków:
– Niewykonania usługi transportu w czasie zwartym w umowie- 100% wartości usługi + zwrot kosztów poniesionych przez Zamawiającego wynikających z wynajmu powierzchni, usług technicznych, noclegów
– Spóźnienia w dostarczeniu zabudowy stoiska i wyposażenia na czas, 100% wartości usługi

16.Ocena oferty

a)     Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Cena: 90pkt
  (Najniższa cena/badana cena) x 90 
 2. Termin płatności: 10 pkt.
  do 30 dni – 0 pkt.
  31-45 dni – 5 pkt.
  46-60 dni i więcej – 10 pkt.

Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach pkt 1.-2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
Z Oferentem, którego oferta uzyska najwyższą sumę punktów w ocenie łącznej, zostanie zawarta umowa na realizację zadań objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.

3.Ocena oferentów zostanie dokonana nie później niż do dnia 11.12.2018

b)    Wykluczenia

Zamawiający Wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej oraz niezłożenia oświadczeń, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

17. Upublicznienie oferty

Zapytanie ofertowe zostanie upublicznione na stronie www.gena.pl (zakładka aktualności), będzie dostępne w siedzibie firmy Gena (ul. Kokoszków 54F, 34-400 Nowy Targ), oraz zostanie rozesłane mailowo do potencjalnych kontrahentów.

18. Zamawiający (beneficjent)

a)     Nazwa: Gena Katarzyna Zaręba

b)     Adres :Kokoszków 54F; 34-400 Nowy Targ

c)     Numer telefonu i Fax: Tel. +48 18 26 651 50 ; Fax +48 18 26 699 98 

d)     NIP: PL7352245520

e)     Tytuł projektu: Wdrożenie strategii eksportowej na lata 2017-2019 szansą na dalszy rozwój firmy Gena.

f)      Numer projektu: RPMP.03.03.02-12-0640/17

Zapytanie ofertowe nr 4/2018

Dotyczy przygotowania pełnej zabudowy stoiska targowego oraz wyposażenia na targi Mifur Mediolan, w których firma Gena będzie uczestniczyła w 2019 roku.

 1.     Termin składania ofert:Od 30.11.2018 do dnia 07.12.2018 do godziny 16:00
 2.     Nazwa zamawiającego:Gena Katarzyna Zaręba
 3.     Miejsce i sposób składania ofert:Drogą mailową na adres marketing@gena.pl lub katarzyna@gena.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie firmy Gena przy ul. Kokoszków 54F, 34-400 Nowy Targ
 4.     Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:Katarzyna Zaręba, e-mail katarzyna@gena.pl, telefon: 502478846
 5.      Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Zapytanie dotyczy udziału w Targach Mifur Mediolan, Włochy, w terminie 22-25.02.2019 
Zakres usług:
Wynajem całej zabudowy powierzchni wystawienniczej wraz z wyposażeniem oraz montażem i demontażem

        6. Opis przedmiotu zamówienia

a)     Cel zamówienia

Wynajmem całkowitej zabudowy i wyposażenia dotyczy targów:

– Mifur w Mediolanie w terminie: montaż od 20.02.2019, demontaż 26.02.2019 (25m2 stoisko)

b)    Przedmiot zamówienia

Przedmiot zapytania i obowiązki Wykonawcy:
1. Wynajem zabudowy powierzchni wystawienniczej i wyposażenia wraz z montażem i demontażem
Kody CPV usług:
79950000-8- Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
79931000-9-Usługi dekoracji wnętrz
39154000-6 – Sprzęt wystawowy

2. Cena za wynajem powinna obejmować:
– wykonanie projektu stoiska zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami
– wykonanie zabudowy stoiska zgodnie z projektem, w tym montaż i demontaż
– Wynajęcie wyposażenia stoiska w niezbędne meble, ekspozytory, wieszaki (montaż i demontaż), dekorację, wykładzinę
– pomoc w zamówieniu usług technicznych na stoisko (podłączenie prądu itp.)
– wykonanie instalacji oświetleniowej i elektrycznej na stoisku
– nadzór techniczny nad stoiskiem podczas eksploatacji

3. Zabudowa powinna zostać opatrzona wizualizacją graficzną, związaną z dofinansowaniem projektu ze środków UE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) NR 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. oraz informacjami zawartymi na stronie:http://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu.
Kolorystyka i grafika zabudowy powinna być zgodna z kolorystyką pozostałych materiałów promocyjnych firmy Gena.

4. Informacje dodatkowe:

• stoisko powinno mieć możliwość dostosowania do wymiarów i rodzaju stoiska (szeregowe, otwarte lub narożne) podawanych przez organizatora targów po przydzieleniu konkretnej lokalizacji.

• wyposażenie stoiska powinno być zgodne z kolorystyką i wizerunkiem  marki Gena. Przykładowa wizualizacja stoiska – załącznik nr 1 .

• Wielkość stoiska Mifur to 25m2 (5x5m, rodzaj stoiska zostanie określony po przydzieleniu lokalizacji), wysokość max. do 3 m,

• W skład zabudowy stoiska Mifur wchodzi podłoga i wykładzina, ściany, zaplecze o wielkości 2x1m oraz wyposażenie stoiska (ekspozytory na czapki na ok. 80 szt. czapek), manekiny ok 2 szt., półki, lustra w tym 1 duże i dwa małe, regały, wieszaki na kożuchy na ok. 30 szt. produktów, stół i min. 5 krzeseł, materiały reklamowe tj. logo, banery, dekoracja stoiska, skrzynia, plakat informujący do dofinansowaniu, oświetlenie)

• Całość zabudowy stoiska i  wyposażenia jest własnością Wykonawcy – wszelkie uszkodzenia podczas montażu będą naprawiane na koszt Oferenta bądź jego firmy ubezpieczeniowej

c)    Kod CPV: 79950000-8

d)    Nazwa kodu CPV : Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

e)    Harmonogram realizacji zamówienia

• Planowany termin podpisania umowy i rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 02.01.2019
• Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: zgodnie z poszczególnymi zleceniami, jednak nie później niż do 31.03.2019

f)     Załączniki
Załącznik nr 1 (przykładowa wizualizacja stoiska)

Załącznik nr 2 (formularz ofertowy)
Załącznik nr 3 i 4 (oświadczenia)

g)    Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: Oferent powinien prowadzić działalność zgodną z przedmiotem niniejszego zapytania. (zał. nr 2- Formularz ofertowy)

h)     Wiedza i doświadczenie : Oferent winien posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 4 – oświadczenie).

i)      Potencjał techniczny : Oferent winien posiadać potencjał techniczny niezbędny do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 4 – oświadczenie).

j)      Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Oferent winien posiadać wykwalifikowaną kadrę, niezbędną do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 4 – oświadczenie)

k)    Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Oferent winien posiadać środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 4 – oświadczenie)

l)      Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. termin realizacji zamówienia, warunki płatności, zmiana wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego.

m)  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik 2 – Formularz ofertowy
Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
Załącznik 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

n)    Wymagania dotyczące oferty

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania i zawierać następujące informacje:

– datę przygotowania oferty
– okres ważności oferty  (nie krócej niż 30 dni)
– nazwę i adres oferenta, pieczęć firmową i podpis oferenta
– zakres usługi
– cenę netto wykonania poszczególnych usług oraz łączną cenę netto za wszystkie usługi
– termin płatności
– należy załączyć także wszystkie oświadczenia, które stanowią załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zapytania ofertowego

Zamawiający może uznać ofertę za nieważną jeżeli została złożona po terminie lub nie spełnia warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym

o)    Kary Umowne

Informujemy, że umowa z Wykonawcą będzie zawierała kary umowne w przypadku niespełnienia następujących warunków:
– Niewykonania zabudowy w czasie zawartym w umowie- 100% wartości usługi + zwrot kosztów poniesionych przez Zamawiającego wynikających z wynajmu powierzchni, usług technicznych, transportu i noclegów
– Nienależyte wykonanie zabudowy stoiska: usterki, pęknięcia, 20% wartości usługi
– niekompletne wyposażenie stoiska, niezgodnie z zatwierdzonym projektem (brak elementów wyposażenia)- 10% wartości usługi + koszt wynajmu niezbędnego wyposażenia od organizatora targów
– dostarczenie elementów stoiska, które wykazują znaki znacznego zużycia (rysy, pęknięcia, zabrudzenia)- 10% wartości usługi

p)    Upublicznienie oferty

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.gena.pl, zapytanie znajduje się także w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym, a także na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 7. Ocena oferty

a)    Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Cena: 90pkt
  (Najniższa cena/badana cena) x 90 
 2. Termin płatności: 10 pkt.
  do 30 dni – 0 pkt.
  31-45 dni – 5 pkt.
  46-60 dni i więcej – 10 pkt.

Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach pkt 1.-2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.

Z Oferentem, którego oferta uzyska najwyższą sumę punktów w ocenie łącznej, zostanie zawarta umowa na realizację zadań objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.

3. Ocena oferentów zostanie dokonana nie później niż do dnia 11.12.2018. Oferenci zostaną poinformowani o wynikach przeprowadzonego postępowania bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy osób wskazanych w ofertach. Wyniki postępowania zostaną także upublicznione na stronie internetowej firmy oraz w siedzibie firmy

b)    Wykluczenia

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej oraz niezłożenia oświadczeń, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający zastrzega iż może unieważnić  postepowanie na każdym jego etapie, w tym także po terminie składania ofert, bez podania przyczyny

8. Zamawiający (beneficjent)

a)    Nazwa: Gena Katarzyna Zaręba

b)    Adres: Kokoszków 54F; 34-400 Nowy Targ

c)    Numer telefonu i Fax: Tel. +48 18 26 651 50 ; Fax +48 18 26 699 98 

d)    NIP: PL7352245520

e)    Tytuł projektu: Wdrożenie strategii eksportowej na lata 2017-2019 szansą na dalszy rozwój firmy Gena.

f)     Numer konkursu: RPMP.03.03.02-IP.01-12-075/17

g)    Numer projektu: RPMP.03.03.02-12-0640/17

 

Kożuchy wracają do łask w modzie!

Zachęcamy do przeczytania ciekawego artykułu trakującego o kożuchach i sposobach na modne stylizacje z ich udziałem.

Ciekawie napisany, w dużej mierze odnosi się do kożuchów marki Gena, na pewno będzie inspiracją dla wielu wielbicieli mody.
http://exclusivemag.pl/kozuchy-damskie-wracaja-lask-dowiedz-sie-je-nosic-czym-laczyc/

Kolekcja Geny na sezon Jesień-Zima 2017-18 już dostępna w sklepie online!!

Kolekcja Geny na sezon Jesień/Zima 2017-18

Prezentowana kolekcja Geny to w dalszym ciągu trzy wyraźne style: elegancki, sportowy i casualowy, ale w zupełnie innym, nowoczesnym i świeżym wydaniu.

Marka Gena zabiera nas w zimową podróż do świata luksusowej mody, pięknych nakryć głowy, modnych rękawic, szali, butów i torebek oraz nowoczesnych okryć wierzchnich. Każdy element nowej kolekcji to misterne działa naszych projektantów, wyroby dopracowane przez wykwalifikowanych rzemieślników w każdym detalu i naturalne materiały, futra i skóry, pieczołowicie selekcjonowane i pozyskiwane od certyfikowanych producentów SagaFurs, czy NAFA. Wymienione składowe dają w efekcie niepowtarzalny produkt, przy tworzeniu którego jakoś i innowacja stawiane są na pierwszym miejscu.

Ofertę nakryć głowy wzbogaciliśmy o szeroką gamę czapek dzianinowych z dodatkiem futra, zastosowaliśmy kombinację szlachetnego kaszmiru z wysokogatunkową skóra i futrem, oraz postawiliśmy na widowiskowe  uszanki oraz ciekawe kaptury.

Bogactwem wzorów możemy pochwalić się także w zakresie dodatków uzupełniających. W ofercie znajdziecie futrzane i skórzane rękawice, eleganckie i zmysłowe etole, biżuterię futrzaną hand made oraz futrzane torby i botki. Każdy element wymienionych akcesoriów perfekcyjnie współgra z czapkami i okryciami wierzchnim, tworząc niezapomniane stylizacje.

Nowością wśród okryć wierzchnich są kożuchy damskie i męskie, które nie mają nic wspólnego z kożuchami jakie kojarzymy z szaf naszych babć i dziadków. Dzięki wykorzystaniu miękkiej i lekkiej skóry, prezentowane modele kożuszków to kusząca alternatywa dla zimowych kurtek. Lekkie, zwiewne, dzięki delikatnemu futerku wewnątrz, chroniące przed zimnem i wilgocią, modele kożuchów damskich i męskich już podbiły serca naszych klientów na całym świecie. Bogactwo form, asymetryczne fasony, modele długie i krótkie oraz uniwersalne kamizelki, to feria projektów jakie chcemy Wam przedstawić. Do tego casualowe bomberki łączące w sobie kaszmir i skórę owczą oraz futrzane kamizelki są wisienką na torcie naszych okryć wierzchnich.

Oprócz ponadczasowej klasyki, w tym sezonie postawiliśmy na mocne i zdecydowane fasony i ciekawe kolory, kierując kolekcję do klientów lubiących wyrażać siebie w odważnych stylizacjach. Ciepło i komfort to nieodzowny atrybut naszych wyrobów, tym razem serwowany w nowoczesnym wydaniu.

Nasze lekkie kożuchy, futrzane kaptury i dzianinowe modele czapek zostały wyróżnione przez klientów na międzynarodowych targach, jako produkty innowacyjne i utrzymane w modowych trendach. Teraz kolej na klientów z rodzimego rynku!