Regulamin Konkursu „Gena z okazji Dnia Matki”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest firma Gena z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 54F. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez fanpage firmy Gena na portalu społecznościowym Facebook lub pod adresem e-mail: marketing@gena.pl
 2. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem fanpage firmy Gena na portalu społecznościowym Facebook:https://www.facebook.com/pages/GENA/317609511601017?fref=ts
 3. Regulamin określa warunki konkursu- „Gena z okazji Dnia Matki” i umieszczony jest na fanpage firmy Gena na Facebooku, w zakładce „wydarzenia” oraz na stronie internetowej www.gena.pl. Przedmiotem Konkursu jest przesłanie najciekawszych życzeń z okazji Dnia Matki oraz udostępnienie linku konkursowego na prywatnym profilu Uczestnika na Facebooku, zwane dalej „Zadaniem konkursowym”.
 4. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

CZAS TRWANIA KONKURSU Konkurs trwa od 12.05.2014 do 22.05.2014 do godz. 22:00, wyniki konkursu zostaną ogłoszone mailowo oraz poprzez fanpage firmy Gena na portalu społecznościowym Facebook dnia 23.05.2014 o godz. 12.00 UCZESTNIK

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami profilu Gena na portalu społecznościowym Facebook i udostępnią link konkursowy na swoim prywatnym profilu na Facebooku oraz prześlą za pośrednictwem poczty e-mail na adresmarketing@gena.plzawierający życzenia z okazji Dnia Matki.
 2. Przystępując do konkursu, Uczestnik tym samym akceptuje Regulamin Konkursu we wszystkich jego postanowieniach

ZADANIE KONKURSOWE

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy polubić fanpage firmy Gena i udostępnić link konkursowy na swoim prywatnym profilu na Facebooku oraz przesłać na adres e-mail marketing@gena.plżyczenia z okazji Dnia Matki
 2. Praca konkursowa powinna być tekstem literackim o dowolnej formie, zawierającym życzenia z okazji Dnia Matki oraz podpis uczestnika zgodny z nazwą jego profilu na Facebooku.
 3. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać tylko jedną pracę konkursową.
 4. Komisja Konkursowa (3 osoby z ramienia Organizatora) zadecyduje o wyborze 3 najciekawszych prac konkursowych (kryteria wyboru: pomysł i oryginalność życzeń), biorąc pod uwagę dopełnienie wszystkich warunków konkursu, a następnie nagrodzi laureatów.
 5. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na fanpage firmy Gena na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowejwww.gena.pl.

NAGRODY

 1. Organizator Konkursu, przeznacza 3 nagrody dla zwycięzców konkursu, adekwatnie do zajętego miejsca:
  • I miejsce- Torebka Łódka
  • II miejsce- Czapka Anita
  • III miejsce- Rękawiczki Lady
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę, ani nagrodę innego rodzaju.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przesyłając tekst, Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszona przez niego praca jest jego autorstwa i wyraża zgodę na rozpowszechnianie jej w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i ogłoszeniem jego wyników w środkach masowego przekazu, w szczególności w Internecie (fanpage firmy Gena- Facebook i strona internetowa www.gena.pl)
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na fanpage firmy Geny na Facebooku oraz na stroniewww.gena.pl,. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych.
 4. Zwycięzcy otrzymają informację o wygranej w postaci wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie konkursowe oraz na fanpage firmy Gena na Facebooku. Nagrody zostaną wysłane pocztą w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przesyłek przez operatora pocztowego, a także za konsekwencje podania błędnego adresu do doręczeń przez Uczestników.
 6. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa