Ogłoszenie wyników do zapytania ofertowego nr 2/2019

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego nr 2/2019 na realizację usługi wynajęcia pełnej zabudowy stoisk targowych oraz ich wyposażenia na  5 imprez targowo-wystawienniczych w 2019 ,2020 i 2021 roku, w których firma Gena Katarzyna Zaręba będzie uczestniczyła w Europie w wyznaczonym terminie spłynęły łącznie 4 oferty.

Firmą, która przedstawiła atrakcyjniejsze warunki jest firma Firma Ogólnobudowlana Marek Głowa, data wpłynięcia oferty 6.08.2019, wartość oferty: 135 000 złotych netto.

Raport z wyboru ofert do Zapytania ofertowego nr 2/2019.

Zapytanie ofertowe nr 4/2019

Dotyczy realizacji usług związanych z doradztwem specjalistycznym, w zakresie dostosowania produkcji do wymagań docelowego rynku zagranicznego jakim jest Szwecja.

Termin składania ofert: Od 31.07.2019 do dnia 07.08.2019

 1. Nazwa zamawiającego: Gena Katarzyna Zaręba
 2. Miejsce i sposób składania ofert: Drogą mailową na adres contact@gena.pl lub katarzyna@gena.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie firmy Gena przy  ul. Kokoszków 54F, 34-400 Nowy Targ
 3. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Katarzyna Zaręba, e-mail katarzyna@gena.pl, telefon: 502478846
 4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi:

-Doradczej w zakresie dostosowania produkcji do wymagań docelowego nowego rynku zagranicznego jakim jest Szwecja

Zakres doradztwa:

– usługa w wymiarze 170 godzin

– dostosowanie produktu do wymagań rynków zagranicznych, w tym wygląd, rozmiary produktu, zasady sprzedaży wyrobów  z surowców naturalnych na wybranych rynkach docelowych – Szwedzkim

– dostosowanie wymiarów i wyglądu opakowań do zaleceń panujących na rynkach docelowych – Szwedzkim

– minimalne standardy świadczenia usług na danych rynkach docelowych, uzyskanie informacji                        o zasadach wprowadzenie produktu na dany rynek – Szwedzki

Wszystkie powyższe zagadnienia wymagają specjalistycznego doradztwa dla właściwego długoterminowego funkcjonowania marki na rynku międzynarodowym .

 • Kod CPV i nazwa kodu:

79410000-1- Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

 • Harmonogram realizacji zamówienia

• Planowany termin podpisania umowy i rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 09.08.2019
• Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: zgodnie z poszczególnymi zleceniami, jednak nie później niż do 28.02.2021

 • Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien prowadzić działalność zgodną z przedmiotem niniejszego zapytania. ( zał. nr 1- Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami)

 • Wiedza i doświadczenie

Oferent winien posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego .  ( zał. nr 1- Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami)

Potencjał techniczny

Oferent winien posiadać potencjał techniczny niezbędny do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego . ( zał. nr 1- Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami)

 • Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent winien posiadać wykwalifikowaną kadrę, niezbędną do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego . ( zał. nr 1- Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami)

 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent winien posiadać środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego . ( zał. nr 1- Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami)

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. termin realizacji zamówienia, warunki płatności, zmiana wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego.

 1. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

zał. nr 1- Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami

 1. Wymagania dotyczące oferty

Oferta powinna zostać złożona pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie firmy, na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania                        i zawierać następujące informacje:

– datę przygotowania oferty

– okres ważności oferty  (nie krócej niż 30 dni)

– nazwę i adres oferenta, pieczęć firmową i podpis oferenta

– zakres usługi

– cenę netto wykonania poszczególnych usług oraz łączną cenę netto za wszystkie usługi

– termin płatności

– należy załączyć także wszystkie oświadczenia, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

Zamawiający może uznać ofertę za nieważną jeżeli została złożona po terminie lub nie spełnia warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym

 1. Upublicznienie oferty

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.gena.pl, zapytanie znajduje się także w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.

 1. Ocena oferty
 2. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
 3. Cena: 90pkt
  (Najniższa cena/badana cena) x 90 
 4. Termin płatności: 10 pkt.
  do 30 dni – 0 pkt.
  31-45 dni – 5 pkt.
  46-60 dni i więcej – 10 pkt.

Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach pkt 1.-2. Punkty będą liczone  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.

Z Oferentem, którego oferta uzyska najwyższą sumę punktów w ocenie łącznej, zostanie zawarta umowa na realizację zadań objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.

3. Ocena oferentów zostanie dokonana nie później niż do dnia 08.08.2019. Oferenci zostaną poinformowani o wynikach przeprowadzonego postępowania bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem strony www.gena.pl oraz poczty elektronicznej, na adresy osób wskazanych w ofertach.

 • Wykluczenia

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej oraz niezłożenia oświadczeń, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ponad to oferta zawierająca błędy w wyliczeniach matematycznych ( ilość godzin x kwota za godz. ) będzie uważana za wykluczoną. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający zastrzega iż może unieważnić  postępowanie na każdym jego etapie, w tym także po terminie składania ofert, bez podania przyczyny.

 1. Zamawiający (beneficjent)
 2. Nazwa: Gena Katarzyna Zaręba
 3. Adres: Kokoszków 54F; 34-400 Nowy Targ
 4. Numer telefonu i Fax: Tel. +48 18 26 651 50 ; Fax +48 18 26 699 98 
 5. NIP: PL7352245520
 6. Tytuł projektu: „Pozyskanie nowego rynku- Szwecja oraz budowanie konkurencyjności firmy Gena na rynkach niemieckim i włoskim”
 7.  Numer projektu: RPMP.03.03.02-12-0742/18-00

Zapytanie ofertowe nr 3/2019

Dotyczy realizacji usług związanych z doradztwem specjalistycznym, w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych oraz doradztwem w zakresie opracowania marki/wizerunku na wybranych rynkach docelowych w związku z udziałem firmy Gena w międzynarodowych imprezach wystawienniczo-targowych  w roku 2019,2020 i 2021 r.

 1. Termin składania ofert: Od 31.07.2019 do dnia 07.08.2019
 2. Nazwa zamawiającego: Gena Katarzyna Zaręba
 3. Miejsce i sposób składania ofert: Drogą mailową na adres contact@gena.pl lub katarzyna@gena.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie firmy Gena przy  ul. Kokoszków 54F, 34-400 Nowy Targ
 4. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Katarzyna Zaręba, e-mail katarzyna@gena.pl, telefon: 502478846
 5. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi:

– doradczej w doradztwo specjalistyczne, w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, nawiązanie kontaktu i wstępne pozyskanie zainteresowanych dystrybutorów, przygotowanie ofert współpracy                  i  negocjacji handlowych. Zakres doradztwa obejmuje nowy rynek Szwecja oraz rynki Niemiec i Włoch

– Doradczej w zakresie opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranych rynkach docelowych (Dotyczy nowego rynku: Szwecja oraz rynków Niemcy i Włochy)  w terminie od lipca 2019 do stycznia 2021 z podziałem na rok 2020 i rok 2021

 1. Ramowa specyfikacja zamówienia: Doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych na rynku: Szwecja

– usługa w wymiarze: 200 h

– koszt przygotowania list potencjalnych partnerów handlowych

– nawiązanie kontaktu i wstępne pozyskanie zainteresowanych współpracą

– przygotowanie ofert współpracy oraz negocjacji cenowych

Efektem realizacji usługi będzie lista firm zawierająca informacje o potencjalnych klientach z wybranych rynków (ok 100 firm). Informacja podstawowa powinna obejmować: branże, profil działalności, adres, adres strony www, osobę do kontaktu, telefon kontaktowy, adres  e-mail, a także określenie skali zainteresowania oferowanym produktem

2.   Doradztwo dotyczące określenia koncepcji/marki wizerunku na rynkach: Szwecja, Niemcy  i Włochy  na rok 2020

– usługa w wymiarze 100h

– projektowanie materiałów reklamowych i promocyjnych, w tym katalogów, broszur,

wizytówek biznesowych, doradztwo w zakresie odpowiedniego przygotowania materiałów reklamowych. Do przygotowanie materiałów niezbędne jest wykonanie profesjonalnej sesji fotograficznej, dotyczy przygotowania katalogu do kolekcji: Gena kolekcja odzieży, kolekcja dodatków. Jest ono niezbędne dla uzyskania

zainteresowania odbiorców w branży mody, najbardziej wrażliwej na zmieniające się trendy. Katalog wizerunkowy i produktowy marki Gena dla linii ubrania i dodatki. Wersja wyłącznie angielska, bez podziału na poszczególne rynki. Opracowanie treści i zdjęć (wizerunkowe                        i produktowe). Dodatkowo przystosowanie zdjęć i opisów do wprowadzenia do platformy handlowej.

3. Doradztwo dotyczące określenia koncepcji/marki wizerunku na rynkach: Szwecja, Niemcy i Włochy  na rok 2021

– usługa w wymiarze 100h

– projektowanie materiałów reklamowych i promocyjnych, w tym katalogów, broszur,

wizytówek biznesowych, doradztwo w zakresie odpowiedniego przygotowania materiałów reklamowych. Do przygotowanie materiałów niezbędne jest wykonanie profesjonalnej sesji fotograficznej, dotyczy przygotowania katalogu do kolekcji: Gena kolekcja odzieży, kolekcja dodatków. Jest ono niezbędne dla uzyskania zainteresowania odbiorców w branży mody, najbardziej wrażliwej na zmieniające się trendy. Katalog wizerunkowy i produktowy marki Gena dla linii ubrania i dodatki. Wersja wyłącznie angielska, bez podziału na poszczególne rynki. Opracowanie treści i zdjęć (wizerunkowe i produktowe). Dodatkowo przystosowanie zdjęć i opisów do wprowadzenia do platformy handlowej.

 • Kod CPV i nazwa kodu:

79410000-1- Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

 • Harmonogram realizacji zamówienia

• Planowany termin podpisania umowy i rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 09.08.2019
• Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: zgodnie z poszczególnymi zleceniami, jednak nie później niż do 28.02.2021

 • Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien prowadzić działalność zgodną z przedmiotem niniejszego zapytania.                                    ( zał. nr 1- Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami)

 • Wiedza i doświadczenie

Oferent winien posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego . ( zał. nr 1- Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami)

Potencjał techniczny

Oferent winien posiadać potencjał techniczny niezbędny do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego . ( zał. nr 1- Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami)

 1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent winien posiadać wykwalifikowaną kadrę, niezbędną do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego . ( zał. nr 1- Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami)

 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent winien posiadać środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego . ( zał. nr 1- Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami)

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. termin realizacji zamówienia, warunki płatności, zmiana wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego.

 1. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

zał. nr 1- Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami

 1. Wymagania dotyczące oferty

Oferta powinna zostać złożona pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie firmy, na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania                        i zawierać następujące informacje:

– datę przygotowania oferty

– okres ważności oferty  (nie krócej niż 30 dni)

– nazwę i adres oferenta, pieczęć firmową i podpis oferenta

– zakres usługi

– cenę netto wykonania poszczególnych usług oraz łączną cenę netto za wszystkie usługi

– termin płatności

– należy załączyć także wszystkie oświadczenia, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

– dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Zamawiający może uznać ofertę za nieważną jeżeli została złożona po terminie lub nie spełnia warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym

 1. Upublicznienie oferty

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.gena.pl, zapytanie znajduje się także w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.

 1. Ocena oferty
 2. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
 3. Cena: 90pkt
  (Najniższa cena/badana cena) x 90 
 4. Termin płatności: 10 pkt.
  do 30 dni – 0 pkt.
  31-45 dni – 5 pkt.
  46-60 dni i więcej – 10 pkt.

Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach pkt 1.-2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.

Z Oferentem, którego oferta uzyska najwyższą sumę punktów w ocenie łącznej, zostanie zawarta umowa na realizację zadań objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.

3. Ocena oferentów zostanie dokonana nie później niż do dnia 08.08.2019. Oferenci zostaną poinformowani o wynikach przeprowadzonego postępowania bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem strony www.gena.pl oraz poczty elektronicznej, na adresy osób wskazanych w ofertach.

 • Wykluczenia

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej oraz niezłożenia oświadczeń, zgodnie                       z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ponad to oferta zawierająca błędy w wyliczeniach matematycznych ( ilość godzin x kwota za godz. ) będzie uważana za wykluczoną. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający zastrzega iż może unieważnić  postępowanie na każdym jego etapie, w tym także po terminie składania ofert, bez podania przyczyny.

 1. Zamawiający (beneficjent)
 2. Nazwa: Gena Katarzyna Zaręba
 3. Adres: Kokoszków 54F; 34-400 Nowy Targ
 4. Numer telefonu i Fax: Tel. +48 18 26 651 50 ; Fax +48 18 26 699 98 
 5. NIP: PL7352245520
 6. Tytuł projektu: „Pozyskanie nowego rynku- Szwecja oraz budowanie konkurencyjności firmy Gena na rynkach niemieckim i włoskim”
 7.  Numer projektu: RPMP.03.03.02-12-0742/18-00

Zapytanie Ofertowe nr 2/2019

Dotyczy realizacji usługi wynajęcia pełnej zabudowy stoisk targowych oraz ich wyposażenia na  5 imprez targowo-wystawienniczych w 2019 ,2020 i 2021 roku, w których firma Gena Katarzyna Zaręba będzie uczestniczyła w Europie.

 1. Termin składania ofert: Od dnia 31.07.2019 do dnia 7.08.2019 r.
 2. Nazwa zamawiającego: Gena Katarzyna Zaręba
 3. Miejsce i sposób składania ofert: Drogą mailową na adres contact@gena.pl lub katarzyna@gena.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie firmy Gena przy ul. Kokoszków 54F, 34-400 Nowy Targ
 4. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Katarzyna Zaręba, e-mail katarzyna@gena.pl, telefon: 502 478 846
 5. Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Zapytanie dotyczy następujących imprez targowo-wystawienniczych:

1. Targi Formex 2019 ,Sztokholm, Szwecja, w terminie 20-23.08.2019 r.

2. Targi Ispo 2020 Monachium, Niemcy, w terminie 26-29.01.2020r.

3. Targi Mifur S.r.l 2020, Mediolan, Włochy w terminie 20-23.02.2020 r.

4. Targi Formex 2020 ,Sztokholm, Szwecja, w terminie nie wcześniej niż 1.08.2020i i nie później niż 30.08.2020. Na dzień złożenia zapytania ofertowego nie określono konkretnej daty targów, dlatego przyjęto ramy czasowe, w których targi zostaną przeprowadzone. (targi  Formex 2020)

5. Targi Ispo 2021 Monachium, Niemcy, w terminie nie wcześniej niż 15.01.2021 i nie później niż 20.02.2021 r.  Na dzień złożenia zapytania ofertowego nie określono konkretnej daty targów, dlatego przyjęto ramy czasowe, w których targi zostaną przeprowadzone.  (targi ISPO Monachium 2021)
Zakres usług:
1. Wynajem całej zabudowy powierzchni wystawienniczej
2. Wynajem ekspozytorów i wyposażenia stoiska targowego

6. Miejsce realizacji zamówienia: W zależności od targów, miejsce realizacji to w Europie: Sztokholm (Szwecja) , Monachium (Niemcy),  Mediolan (Włochy)

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja zadań w ramach projektu, dotyczących wynajmu zabudowy powierzchni wystawienniczej oraz wynajmu wyposażenia stoiska targowego na 5 imprezach targowo- wystawienniczych, odbywających się na terenie Europy w których firma Gena będzie uczestniczyła  w charakterze wystawcy.

Wynajmem całkowitej zabudowy i wyposażenia dotyczy targów:

– Targi Ispo Monachium, Niemcy, w terminie 26-29.01.2020r. montaż 24-25.01.2020, demontaż 30.01.2020 r.

– Targi Mifur S.r.l, Mediolan, Włochy w terminie 20-23.02.2020 r. montaż 18-19.02.2020, demontaż 24.02.2020 r.

– Targi Ispo Monachium, Niemcy, w terminie nie wcześniej niż 15.01.2021 i nie później niż 20.02.2021. Na dzień złożenia zapytania ofertowego nie określono konkretnej daty targów, dlatego przyjęto ramy czasowe, w których targi zostaną przeprowadzone.   Targi trwają 4 dni, na montaż zaplanowane są 2 dni przed  datą rozpoczęcia targów, na demontaż 1 dzień po zakończeniu trwania targów.(Targi ISPO Monachium 2021)

Wynajem wyposażenia stoiska targowego obejmuje poniższe imprezy targowo- wystawiennicze:

– Targi Formex, Sztokholm, Szwecja, w terminie 20-23.08.2019 r. montaż 18-19.08.2019, demontaż 24.08.2019 r.  (Targi  Formex 2019)

– Targi Formex ,Sztokholm, Szwecja, w terminie nie wcześniej niż 1.08.2020  i nie później niż 30.08.2020. Na dzień złożenia zapytania ofertowego nie określono konkretnej daty targów, dlatego przyjęto ramy czasowe, w których targi zostaną przeprowadzone. Targi trwają 4 dni, na montaż zaplanowane są 2 dni przed  datą rozpoczęcia targów, na demontaż 1 dzień po zakończeniu trwania targów. (Targi  Formex 2020)

 • Przedmiot zamówienia

Przedmiot zapytania i obowiązki Wykonawcy:
1. Wynajem zabudowy powierzchni wystawienniczej
Kody CPV usług:
79950000-8- Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
79931000-9-Usługi dekoracji wnętrz
39154000-6 – Sprzęt wystawowy

2. Cena za wynajem powinna obejmować:
– wykonanie projektu stoiska zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami
– wykonanie zabudowy stoiska z wyposażeniem zgodnie z projektem, w tym montaż i demontaż

– Wyposażenie stoisk na wybranych targach w niezbędne meble, ekspozytory, wieszaki (montaż  i demontaż)

– pomoc w zamówieniu usług technicznych na stoisko (podłączenie prądu itp.)

– wykonanie instalacji oświetleniowej i elektrycznej na stoisku
– nadzór techniczny nad stoiskiem podczas eksploatacji

3. Zabudowa powinna zostać opatrzona wizualizacją graficzną, związaną z dofinansowaniem projektu ze środków UE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) NR 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. oraz informacjami zawartymi na stronie:

https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r

Kolorystyka i grafika zabudowy powinna być zgodna z kolorystyką pozostałych materiałów promocyjnych firmy Gena.

4. Informacje dodatkowe

• stoisko powinno mieć możliwość dostosowania do wymiarów podawanych przez organizatora targów po przydzieleniu konkretnej lokalizacji. Przykład- załącznik nr 1-Plan lokalizacji na targach ISPO;

• wyposażenie stoiska powinno być zgodne z kolorystyką i wizerunkiem  marki  Gena. Przykładowa wizualizacja stoiska – załącznik nr 2 .

• Wielkość stoiska ISPO to ok 20m2 (4x5m, stoisko szeregowe otarte na jedną stronę na ścianie 4m), wysokość max. do 3 m, przy czym ostateczna powierzchnia każdego ze stoisk będzie znana po przydzieleniu konkretnych lokalizacji na poszczególne targi

• W skład zabudowy stoiska ISPO 2020 i 2021  wchodzi podłoga i wykładzina, ściany, zaplecze o wielkości 2x1m oraz wyposażenie stoiska (ekspozytory na czapki na min. 80 szt. czapek), manekiny ok 2 szt., półki, lustra w tym 1 duże i dwa małe, regały, wieszaki na kożuchy na min. 30 szt. produktów, wyspa i min. 5 krzeseł, materiały reklamowe tj. logo, banery, dekoracja stoiska, skrzynia, plakat informujący do dofinansowaniu, oświetlenie)

• W skład zabudowy stoiska Mifur S.r.l. 2020 wchodzi podłoga i wykładzina, ściany, zaplecze o wielkości 2x1m oraz wyposażenie stoiska (ekspozytory na czapki na min. 80 szt. czapek), manekiny ok 2 szt., półki, lustra w tym 1 duże i dwa małe, regały, wieszaki na kożuchy na min. 30 szt. produktów, wyspa i min. 5 krzeseł, materiały reklamowe tj. logo, banery, plakat informujący do dofinansowaniu, oświetlenie)

• W skład wyposażenia stoisk  na targi Formex 2019 i 2020 Sztokholmie (7m x 4,3 m) wchodzi:  wykładzina (7m x 4,3m ), oświetlenie , podwójne łóżko ze składanym materacem, stół, 4 krzesła, 2 fotele, 2 stoliki , stojak na skóry 3 szt., lustro, ekspozytory na katalogi, materiały reklamowe tj. logo, banery, plakat informujący do dofinansowaniu,)

• Całość zabudowy stoiska i  wyposażenia jest własnością Wykonawcy – wszelkie uszkodzenia podczas montażu będą naprawiane na koszt Oferenta bądź jego firmy ubezpieczeniowej

 • Kod CPV

79950000-8

 • Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

 • Harmonogram realizacji zamówienia

• Planowany termin podpisania umowy i rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 09.08.2019 r.
• Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: zgodnie z poszczególnymi zleceniami, jednak nie później niż do 28.02.2021 r.

 • Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien prowadzić działalność zgodną z przedmiotem niniejszego zapytania. ( zał. nr 3- Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami)

 • Wiedza i doświadczenie

Oferent winien posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 3 – Formularz ofertowy  wraz z oświadczeniami).

 1. Potencjał techniczny

Oferent winien posiadać potencjał techniczny niezbędny do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 3 – Formularz ofertowy  wraz z oświadczeniami).).

 • Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent winien posiadać wykwalifikowaną kadrę, niezbędną do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 3 – Formularz ofertowy  wraz z oświadczeniami).)

 • Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent winien posiadać środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 3 – Formularz ofertowy  wraz z oświadczeniami).)

 • Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. termin realizacji zamówienia, warunki płatności, zmiana wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego.

 • Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik 3 – Formularz ofertowy z oświadczeniami.

 • Wymagania dotyczące oferty

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym wraz z oświadczeniami, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania i zawierać następujące informacje:

– datę przygotowania oferty

– okres ważności oferty  (nie krócej niż 30 dni)

– nazwę i adres oferenta, pieczęć firmową i podpis oferenta

– zakres usługi

– cenę netto wykonania poszczególnych usług oraz łączną cenę netto za wszystkie usługi

– termin płatności

Zamawiający może uznać ofertę za nieważną jeżeli została złożona po terminie lub nie spełnia warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym

 • Kary Umowne

Informujemy, że umowa z Wykonawcą będzie zawierała kary umowne w przypadku niespełnienia następujących warunków:

– Niewykonania zabudowy w czasie zawartym w umowie- 100% wartości usługi + zwrot kosztów poniesionych przez Zamawiającego wynikających z wynajmu powierzchni, usług technicznych, transportu i noclegów

– Nienależyte wykonanie zabudowy stoiska: usterki, pęknięcia, 20% wartości usługi

– niekompletne wyposażenie stoiska, niezgodnie z zatwierdzonym projektem (brak elementów wyposażenia)- 10% wartości usługi + koszt wynajmu niezbędnego wyposażenia od organizatora targów

– dostarczenie elementów stoiska, które wykazują znaki znacznego zużycia (rysy, pęknięcia, zabrudzenia)- 10% wartości usługi

 • Upublicznienie oferty

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.gena.pl, zapytanie znajduje się także w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym, a także na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 • Ocena oferty
 • Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
 • Cena: 90pkt
  (Najniższa cena/badana cena) x 90 
 • Termin płatności: 10 pkt.
  do 30 dni – 0 pkt.
  31-45 dni – 5 pkt.
  46-60 dni i więcej – 10 pkt.

Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach pkt 1.-2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.

Z Oferentem, którego oferta uzyska najwyższą sumę punktów w ocenie łącznej, zostanie zawarta umowa na realizację zadań objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.

3. Ocena oferentów zostanie dokonana nie później niż do dnia 08.08.2019. Oferenci zostaną poinformowani o wynikach przeprowadzonego postępowania bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy osób wskazanych w ofertach. Wyniki postępowania zostaną także upublicznione na stronie internetowej firmy  oraz w siedzibie firmy

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej oraz niezłożenia oświadczeń, zgodnie z załącznikiem nr 3  (Formularz ofertowy wraz z  załącznikami )do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 • Wykluczenia

Zamawiający zastrzega iż może unieważnić  postępowanie na każdym jego etapie, w tym także po terminie składania ofert, bez podania przyczyn.

 • Zamawiający (beneficjent)
 • Nazwa: Gena Katarzyna Zaręba
 • Adres :Kokoszków 54F; 34-400 Nowy Targ
 • Numer telefonu i Fax: Tel. +48 18 26 651 50 ; Fax +48 18 26 699 98
 • NIP: PL7352245520
 • Tytuł projektu: Pozyskanie nowego rynku- Szwecja oraz budowanie konkurencyjności firmy Gena na rynkach niemieckim i włoskim”
 • Numer projektu: RPMP.03.03.02-12-0742/18-00

Zapytanie ofertowe nr 1/2019

Dotyczy realizacji usługi transportowej pełnej zabudowy stoisk targowych oraz ich wyposażenia na 5 imprez targowo-wystawienniczych w 2019 ,2020 i 2021 roku, w których firma Gena Katarzyna Zaręba będzie uczestniczyła w Europie.

 1. Termin składania ofert: Od dnia 31.07.2019 do dnia 07.08.2019
 2. Nazwa zamawiającego: Gena Katarzyna Zaręba
 3. Miejsce i sposób składania ofert: Drogą mailową na adres contact@gena.pl lub katarzyna@gena.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie firmy Gena przy ul. Kokoszków 54F, 34-400 Nowy Targ
 4. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Katarzyna Zaręba, e-mail katarzyna@gena.pl, telefon: 502 478 846

     5. Opis przedmiotu zamówienia

Transport lądowy  samochodem dostawczym oraz transport morski :

– na trasie Nowy Targ (PL)- Świnoujście (PL), Świnoujście (PL) – Ystad (SE), Ystad (SE)- Sztokholm  (SE)  i z powrotem, w terminie: wyjazd 16.08.2019, powrót 24.08.2019   (targi  Formex 2019)

– na trasie Nowy Targ (PL)- Świnoujście (PL), Świnoujście (PL) – Ystad (SE), Ystad (SE)- Sztokholm  (SE)  i z powrotem, w terminie: wyjazd nie wcześniej niż 1.08.2020, powrót nie później niż 30.08.2020.                  Na dzień złożenia zapytania ofertowego nie określono konkretnej daty targów, dlatego przyjęto ramy czasowe, w których targi zostaną przeprowadzone. (targi  Formex 2020)

Transport lądowy  samochodem dostawczym:

-na trasie: Nowy Targ (PL)- Monachium (DE) i z powrotem, w terminie: wyjazd 23.01.2020, powrót: 30.01.2020 (targi ISPO Monachium 2020

– na trasie Nowy Targ (PL)- Mediolan (IT) – Nowy Targ (PL) w terminie: w terminie: wyjazd 17.02.2020, powrót 24.02.2020 (Targi Mifur S.r.l. 2020)

– na trasie Nowy Targ (PL)- Monachium (DE) i z powrotem, w terminie: wyjazd nie wcześniej niż 15.01.2021, powrót nie później niż 20.02.2021. Na dzień złożenia zapytania ofertowego nie określono konkretnej daty targów, dlatego przyjęto ramy czasowe, w których targi zostaną przeprowadzone.  (targi ISPO Monachium 2021)

Usługa transportu powinna obejmować:

– transport wyposażenia stoiska targowego Formex 2019 (meble, ekspozytory, elementy dekoracyjne, elementy oświetlenia, lustra, materiały reklamowe, ekspozytory, kolekcja)  
– transport pełnej zabudowy stoiska targowego i wyposażenia na targi ISPO 2020 (ściany, podłogi, regały i inne konstrukcje) – załadunek i rozładunek elementów stoiska i wyposażenia

– transport pełnej zabudowy stoiska targowego i wyposażenia na targi Mifur S.r.l 2020  (ściany, podłogi, regały i inne konstrukcje)- załadunek i rozładunek elementów stoiska i wyposażenia

– transport wyposażenia stoiska targowego Formex 2020 (meble, ekspozytory, elementy dekoracyjne, elementy oświetlenia, lustra, materiały reklamowe, ekspozytory, kolekcja) 
– transport pełnej zabudowy stoiska targowego i wyposażenia na targi ISPO 2021 (ściany, podłogi, regały i inne konstrukcje) – załadunek i rozładunek elementów stoiska i wyposażenia.


Informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje na temat miejsc i czasu załadunków i rozładunków, a także rodzaju ładunku zostaną określone na zleceniach transportowych dotyczących poszczególnych imprez targowych.

Kod CPV i nazwa kodu:

60100000-9 Usługi transportu drogowego

63700000-6: Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego, wodnego i lotniczego


6. Harmonogram realizacji zamówienia

• Planowany termin podpisania umowy i rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 09.08.2019
• Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do 28 luty 2021 r.

7. Załączniki

8. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien prowadzić działalność zgodną z przedmiotem niniejszego zapytania.

9. Wiedza i doświadczenie

Oferent winien posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego ( zał. 1- Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami).

10. Potencjał techniczny

Oferent winien posiadać potencjał techniczny niezbędny do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 1- Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami).

11. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent winien posiadać wykwalifikowaną kadrę, niezbędną do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami)

12.Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent winien posiadać środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 1- Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami)

13.Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. termin realizacji zamówienia, warunki płatności, zmiana wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego.

14. Wymagania dotyczące oferty

Oferta powinna zostać złożona na formularzy ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania i zawierać następujące informacje:

– datę przygotowania oferty

– okres ważności oferty  (nie krócej niż 30 dni)

– nazwę i adres oferenta, pieczęć firmową i podpis oferenta

– zakres usługi

– cenę netto wykonania poszczególnych usług oraz łączną cenę netto za wszystkie usługi

– termin płatności

– należy załączyć także wszystkie oświadczenia, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

Zamawiający może uznać ofertę za nieważną jeżeli została złożona po terminie lub  nie spełnia warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Oferty mogą być składane drogą mailową, osobiście w siedzibie firmy Gena (ul. Kokoszków 54F,                  34-400 Nowy Targ) oraz listownie na podany adres firmy.

15.Kary Umowne

Informujemy, że umowa z Wykonawca będzie zawierała kary umowne w przypadku niespełnienia następujących warunków:

– Niewykonania usługi transportu w czasie zwartym w umowie- 100% wartości usługi + zwrot kosztów poniesionych przez Zamawiającego wynikających z wynajmu powierzchni, usług technicznych, noclegów

– Spóźnienia w dostarczeniu zabudowy stoiska i wyposażenia na czas, 100% wartości usługi

16.Ocena oferty

 1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
 2. Cena: 90pkt
  (Najniższa cena/badana cena) x 90 
 3. Termin płatności: 10 pkt.
  do 30 dni – 0 pkt.
  31-45 dni – 5 pkt.
  46-60 dni i więcej – 10 pkt.

Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach pkt 1.-2. Punkty będą liczone  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
Z Oferentem, którego oferta uzyska najwyższą sumę punktów w ocenie łącznej, zostanie zawarta umowa na realizację zadań objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.

3.Ocena oferentów zostanie dokonana nie później niż do dnia 08.08.2019

 • Wykluczenia

Zamawiający Wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej oraz niezłożenia oświadczeń, zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

17. Upublicznienie oferty

Zapytanie ofertowe zostanie upublicznione na stronie www.gena.pl (zakładka aktualności), będzie dostępne w siedzibie firmy Gena (ul. Kokoszków 54F, 34-400 Nowy Targ), oraz zostanie rozesłane mailowo do potencjalnych kontrahentów.

18. Zamawiający (beneficjent)

 1. Nazwa: Gena Katarzyna Zaręba
 2. Adres :Kokoszków 54F; 34-400 Nowy Targ
 3. Numer telefonu i Fax: Tel. +48 18 26 651 50 ; Fax +48 18 26 699 98 
 4. NIP: PL7352245520
 5. Tytuł projektu: Pozyskanie nowego rynku- Szwecja oraz budowanie konkurencyjności firmy Gena na rynkach niemieckim i włoskim”
 6. Numer projektu: RPMP.03.03.02-12-0742/18-00

Kożuchy wracają do łask w modzie!

Zachęcamy do przeczytania ciekawego artykułu trakującego o kożuchach i sposobach na modne stylizacje z ich udziałem.

Ciekawie napisany, w dużej mierze odnosi się do kożuchów marki Gena, na pewno będzie inspiracją dla wielu wielbicieli mody.
http://exclusivemag.pl/kozuchy-damskie-wracaja-lask-dowiedz-sie-je-nosic-czym-laczyc/