Blogerzy modowi & GENA

Nic w tym dziwnego, że wraz z nadejściem zimy, znani polscy blogerzy modowi prezentują szereg stylizacji, wśród których dominują dodatki marki Gena. Sprawa dotyczy nie tylko kobiet, mężczyźni także chętnie pokazują się w  futrzanych czapkach, czy skórzanych rękawicach wykończonych naturalnym futrem. Na zdjęciu Splendor by Claudia i Vanita`s.

Wyniki dotyczące zapytania ofertowego nr 1na wykonanie zabudowy stoiska targowego

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 17.10. 2016 dotyczącym wykonania zabudowy stoiska targowego dla firmy Gena, ogłaszamy, że spośród otrzymanych ofert wybraliśmy najbardziej odpowiadającą naszym oczekiwaniom.
Firmą, która zajmie się realizacją całego zamówienia jest:

ATYP- Otto Fargas
Stanicna 757/6
05311 Smizany
Słowacja

Informujemy, że firma ATYP- Otto Fargas otrzymała najwyższą możliwą ocenę oferty: uzyskała 100 punktów.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane oferty.
Zespół Firmy GENA

Black Friday

Black Friday zawitał także do naszego sklepu internetowego! Jeśli szukacie najlepszych produktów w najniższych cenach, macie szansę na złapanie niezłej okazji. Akcja promocyjna trwa do końca 25.11.2016 (do godziny 23:59). Zapraszamy wszystkich łowców okazji i miłośników zimowych dodatków!

zapytanie ofertowe nr 1 na wykonanie zabudowy stoiska wraz z montażem na targi

Zapytanie ofertowe nr 1
Dotyczy realizacji usług związanych z udziałem firmy Gena Katarzyna Zaręba w charakterze wystawcy w kilku międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych na terenie Europy w roku 2017

   1.Termin składania ofert:  od 17.10.2016 do dnia 30.11.2016 do godziny 16.00

   2.Nazwa zamawiającego: Gena Katarzyna Zaręba

    3.Miejsce i sposób składania ofert: Drogą mailową na adres marketing@gena.pl lub katarzyna@gena.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie firmy Gena przy ul. Kokoszków 54F, 34-400 Nowy Targ

   4.Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Katarzyna Zaręba, e-mail katarzyna@gena.pl, telefon: 502478846

   5. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie dotyczy następujących imprez targowo-wystawienniczych:
– Targi Ispo Monachium 5-8.02.2017
– Targi Mifur w Mediolanie 24-27.02.2017
– Targi Tracht & Country w Salzburgu 24-26.02.2017
– Targi Trendset w Monachium 4-6.01.2017
– Targi SportAchat w Lyonie 6-8.03.2017
– Targi Market Days we Frankfurcie 10-12.03.2017

Zakres usług:
a. Wynajem całej zabudowy powierzchni wystawienniczej
b. Wynajem ekspozytorów i wyposażenia stoiska targowego

     6. Miejsce realizacji zamówienia: W zależności od targów, miejsce realizacji to dwukrotnie Monachium (Niemcy), Mediolan (Włochy), Lyon (Francja), Frankfurt (Niemcy), Salzburg (Austria)

    7.Opis przedmiotu zamówienia
a).Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja zadań w ramach projektu, dotyczących wynajmu zabudowy powierzchni wystawienniczej oraz wynajmu wyposażenia stoiska targowego na 6 imprezach targowo- wystawienniczych, odbywających się na terenie Europy, w których firma Gena będzie uczestniczyła w charakterze wystawcy.

Wynajmem całkowitej zabudowy dotyczy targów:

– ISPO w Monachium w terminie: montaż od 3-4.02.2017, demontaż 9.02.2017
– Mifur w Mediolanie w terminie: montaż od 22-23.02.2017, demontaż 28.02.2017
– Tracht & Country w Salzburgu w terminie: montaż od 22-23.02.2017, demontaż 27.02.2017

Wynajem wyposażenia stoiska targowego obejmuje poniższe imprezy targowo- wystawiennicze:

– Trendset w Monachium w terminie: montaż 2-3.01.2017, demontaż 7.01.2017
– SportAchat w Lyonie w terminie: montaż 5.03.2017, demontaż 8.03.2017
– Market Days we Frankfurcie w terminie: montaż 9.03.2017, demontaż 13.03.2017

b)      Przedmiot zamówienia
Przedmiot zapytania i obowiązki Wykonawcy:
1. Wynajem zabudowy powierzchni wystawienniczej
Kody CPV usług:
79950000-8- Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
79931000-9-Usługi dekoracji wnętrz
79810000-5 – Usługi drukowania
39154000-6 – Sprzęt wystawowy

Cena za wynajem powinna obejmować:
– wykonanie projektu stoiska zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami
– wykonanie zabudowy stoiska zgodnie z projektem, w tym montaż i demontaż

– Wyposażenie stoisk na 3 wybranych targach w niezbędne meble, ekspozytory, wieszaki (montaż i demontaż)
– pomoc w zamówieniu usług technicznych na stoisko (podłączenie prądu itp.)
– wykonanie instalacji oświetleniowej i elektrycznej na stoisku
– nadzór techniczny nad stoiskiem podczas eksploatacji

Zabudowa powinna zostać opatrzona wizualizacją graficzną, związaną z dofinansowaniem projektu ze środków UE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) NR 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r oraz zgodnie z zasadami promowania projektu zawartymi na stronie http://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu
Kolorystyka i grafika zabudowy powinna być zgodna z kolorystyką pozostałych materiałów promocyjnych firmy Gena.

Informacje dodatkowe:
• stoisko powinno mieć możliwość dostosowania do wymiarów podawanych przez organizatora targów po przydzieleniu konkretnej lokalizacji. Przykład- załącznik nr 1-Plan lokalizacji na targach ISPO
• wyposażenie stoiska powinno być zgodne z kolorystyką i wizerunkiem  marki Gena. Przykładowa wizualizacja stoiska – załącznik nr 2
• Wielkość stoiska to ok 20-25m2, wysokość max. do 3 m, przy czym ostateczna powierzchnia każdego ze stoisk będzie znana po przydzieleniu konkretnych lokalizacji na poszczególne targi

• W skład zabudowy wchodzi podłoga i wykładzina, ściany, zaplecze o wielkości 2x1m oraz wyposażenie stoiska

• W skład wyposażenia stoiska wchodzi: schowek (skrzynia zamykana na klucz), ekspozytory na czapki, półki, lustra, regały, stojaki dodatkowe, wieszaki na kożuchy, oświetlenie (lampy), dekoracja ścian banerami i logo firmy Gena, montaż plakatu informującego o uzyskanym dofinansowaniu, meble (stół i krzesła), witrynka, lada, dodatkowe elementy dekoracyjne
• Całość zabudowy stoiska i wyposażenia jest własnością Wykonawcy – wszelkie uszkodzenia podczas montażu będą naprawiane na koszt Oferenta bądź jego firmy ubezpieczeniowej

c)       Kod CPV i nazwa kodu: 79950000-8- Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
d)      Harmonogram realizacji zamówienia

• Planowany termin podpisania umowy i rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 09.12.2016
• Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: zgodnie z poszczególnymi zleceniami

e)      Załączniki

 • Załącznik nr 1 (Plan lokalizacji stoiska na targach ISPO Monachium)
 • Załącznik nr 2 (Przykładowa wizualizacja stoiska)
 • Załącznik nr 3 (Formularz ofertowy)
 • Załącznik nr 4 i 5 (Oświadczenia)

f)       Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: Oferent powinien prowadzić działalność zgodną z przedmiotem niniejszego zapytania.
g)      Wiedza i doświadczenie: Oferent winien posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 5 – oświadczenie).
h)      Potencjał techniczny: Oferent winien posiadać potencjał techniczny niezbędny do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 5 – oświadczenie).
i)       Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Oferent winien posiadać wykwalifikowaną kadrę, niezbędną do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 5 – oświadczenie)
j)       Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Oferent winien posiadać środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 5 – oświadczenie)
k)      Warunki zmiany umowy: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w    zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. termin realizacji zamówienia, warunki płatności, zmiana wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego.
l)      Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik 3 – Formularz oferty
Załącznik 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
Załącznik 5 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

m)        Wymagania dotyczące oferty

Oferta powinna zostać złożona na formularzy ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania i zawierać następujące informacje:

– datę przygotowania oferty
– okres ważności oferty (nie krócej niż 30 dni)
– nazwę i adres oferenta, pieczęć firmową i podpis oferenta
– zakres usługi
– cenę netto  wykonania poszczególnych usług oraz łączną cenę netto  za wszystkie usługi
– termin płatności
– należy załączyć także wszystkie oświadczenia, które stanowią załącznik nr 4 i 5 do niniejszego zapytania ofertowego
Zamawiający może uznać ofertę za nieważną, jeżeli została złożona po terminie lub nie spełnia warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym
n) Kary umowne:
Informujemy, że umowa z Wykonawcą będzie zawierała kary umowne w przypadku niespełnienia następujących warunków:
– Niewykonania zabudowy w czasie zawartym w umowie- 100% wartości  + zwrot kosztów poniesionych przez Zamawiającego wynikających z wynajmu powierzchni, usług technicznych, transportu i noclegów
– Nienależyte wykonanie zabudowy stoiska: usterki, pęknięcia, 20% wartości usługi
– niekompletne wyposażenie stoiska, niezgodnie z zatwierdzonym projektem (brak elementów wyposażenia)- 10% wartości usługi + koszt wynajmu niezbędnego wyposażenia od organizatora targów
– dostarczenie elementów stoiska, które wykazują znaki znacznego zużycia (rysy, pęknięcia, zabrudzenia)- 10% wartości usługi

8.Ocena oferty
a)   
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Cena: 90pkt
  (Najniższa cena/badana cena) x 90 
 2. Termin płatności: 10 pkt.
  do 30 dni – 0 pkt.
  31-45 dni – 5 pkt.
  46-60 dni i więcej – 10 pkt.
  Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach pkt 1.-2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
  Z Oferentem, którego oferta uzyska najwyższą sumę punktów w ocenie łącznej, zostanie zawarta umowa na realizację zadań objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.
 3. Ocena oferentów zostanie dokonana nie później niż do dnia 07.12.2016

b)      Wykluczenia

Zamawiający Wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej oraz niezłożenia oświadczeń, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

9.Zamawiający (beneficjent)

a)      Nazwa: Gena Katarzyna Zaręba
b)      Adres: Kokoszków 54F, 34-400 Nowy Targ
c)      Numer telefonu i Fax: Tel. +48 18 26 651 50 ; Fax +48 18 26 699 98
d)      NIP: 7352245520
e)      Tytuł projektu i numer projektu: Budowanie i wzmacnianie pozycji konkurencyjnej marki Gena na rynkach międzynarodowych poprzez wdrożenie strategii eksportowej;  numer projektu: RPMP.03.03.02-12-0285/16
Wszystkie niezbędne załączniki do niniejszego zapytania ofertowego są dostępne pod linkiem https://gena.pl/strony/zalaczniki-do-zapytania-ofertowego-nr1. W razie problemów z pobraniem załączników, prosimy o kontakt z naszą firmą.

Hit sezonu- czapka z daszkiem i futrzanym pomponem

Od jakiegoś czasu, zarówno wśród gwiazd światowego formatu, jak i na wszelkiego rodzaju portalach modowych i profilach społecznościowych, popularność zdobywa czapka z daszkiem przyozdobioną futrzanym pomponem. Model Amber jest także dostępny w naszym sklepie online i już zdobywa swoich sympatyków na polskim rynku. Ostatnio na Instagramie pojawiło się zdjęcie blogerki modowej Klaudii Adaszewskiej, która zaprezentowała się w ciekawym casualowym stroju, a jako dodatek wybrała czapkę Amber. My jesteśmy zachwyceni całą stylizacją!

Czapkę amber znajdziecie tutaj: http://www.sklep.gena.pl/produkt/pokaz/2363/3270

Jesienny styl Klaudii Adaszewskiej

Twoja jesienna stylizacja wcale nie musi być szara i nudna. Wybiegowa moda sugeruje nam, żeby w tym sezonie oprócz typowych kolorów jak czerń, brąz i zieleń, zwrócić uwagę na piękną krwistą czerwień, połyskujące srebro, czy wielobarwny róż. Najlepszym rozwiązanie jest połączenie tych kolorów, tak aby nasza stylizacja nabrała charakteru, a mocne kolory dodawały energii i uroku.

Dziś prezentujemy propozycję blogerki modowej Klaudii Adaszewskiej, która w swoich stylizacjach, często nawiązuje do oryginalnych i unikatowych dodatków, w tym do futrzanych akcesoriów marki GENA. Wydawałoby się, że nie da się już zaskoczyć zwyczajną, codzienną stylizacją: niezawodne jeansy i oversizowa bluzka w słonecznym kolorze. Klaudia jednak dopełniła strój piękną futrzana etolą w kolorze czarnym, która dodała całości ekstrawagancji.

Ciekawą propozycją jest także połączenie najmodniejszego w tym sezonie oversizowego sweterka i uzupełnienie go piękną plisowaną spódnicą za kolano, w kolorze jasnego niebieskiego. Do tego wysokie kozaki na obcasie, dodające stylizacji retro stylu oraz futrzana mufka z kieszonką, która świetnie czuje się także w roli eleganckiej torebki.

Zachęcamy do inspiracji i odrobiny szaleństwa, aby smutne jesienne dni nabrały niepowtarzalnego koloru, a na ulicach zaroiło się od odważnych i oryginalnych stylizacji.

Film promujący nową kolekcję już dostęny na naszym fanpage na Facebooku!

Nie chcemy, abyście dłużej czekali, dlatego udostępniliśmy na profilu Geny na Facebooku film, który promuje najnowszą kolekcję. Zachęcamy do obejrzenia małej produkcji, w której dodatki marki Gena były głównym bohaterem. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w sprawę, których wymieniamy we wspomnianym poście.
https://www.facebook.com/GenaPoland/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf

Nowa kolekcja Jesień/Zima 2016-17 już w sprzedaży!

Kolekcja Geny na sezon Jesień/Zima 2016-17

Ten sezon to nowy rozdział w projektowaniu kolekcji przez markę Gena. Tegoroczna oferta zaskoczy klientów bogactwem wzorów, kolorów i detali, wszystko najlepszym wydaniu. W dalszym ciągu materiałem przewodnim jest szlachetne futro i skóra, certyfikowane surowce wyłącznie europejskiego pochodzenia. Chcąc nadać lekkości i nowoczesności naszym modelom, połączyliśmy naturalny surowiec z wysokiej jakości materiałami jak kaszmir, czy wełna.

W ofercie 2016-17 produktem przewodnim są w dalszym ciągu ekskluzywne nakrycia głowy dla kobiet i mężczyzn. Nowością są 4 linie przewodnie, charakteryzujące czapki: casual w wersji futrzanej i dzianinowej, styl retro, elegancja i sport. Prezentowane modele to projekty funkcjonalne, kombinacje szlachetnych materiałów, etniczne wzory na skórach i dzianinach, czy dekoracje zdobniczymi foliami nadającymi produktom niepowtarzalnego charakteru.

Marka po raz kolejny przygotowała także propozycje niebanalnych okryć wierzchnich w śród których znalazły się zarówno krótkie kurki, kamizelki z kapturem, jak i długie, wielofunkcyjne płaszcze i kożuchy. Wzory charakteryzuje asymetria, obszerne kołnierze, duże kaptury, czy ciekawe pikowania skóry.

Idealnym uzupełnieniem stylizacji jest szeroka gama oferowanych przez markę akcesoriów. W ofercie pojawiają się najmodniejsze wzory futrzanych breloków, stylowe torebki na każdą okazję, futrzane etole, buty i oryginalna biżuteria hand made.

Kolorystyka proponowana przez Genę to sztandarowe dla tego okresu, spokojne barwy ziemi: brąz, beż, szary, ale także wyraziste i mocne odcienie najmodniejszych w tym sezonie kolorów: zieleni, niebieskiego i czerwieni. Zaskakujące jest także użycie dekoracyjnych folii w kolorach złota i srebra, pokrywających skóry i dzianiny.

Nowa kolekcja Geny rokrocznie kreuje zimowe trendy, dając każdemu możliwość dotarcia do luksusowej mody porównywalnej z największymi światowymi markami. Każdy model to produkcja polska, perfekcyjna ręczna praca najlepszych rzemieślników, projekty inspirowane eleganckimi, aktywnymi kobietami oraz odważnymi i ceniącymi komfort mężczyznami. To wszystko sprawia, że efekt końcowy zachwyca zawsze nawet najbardziej wytrawnych odbiorców.

Z przyjemnością prezentujemy kolekcje jesień/zima 2016-17 w naszym sklepie online, która zachwyciła już klientów na międzynarodowych targach!
Więcej zdjęć z sesji znajdziecie w zakładce lookbook!