Zapytanie ofertowe nr 1/2019

Dotyczy realizacji usługi transportowej pełnej zabudowy stoisk targowych oraz ich wyposażenia na 5 imprez targowo-wystawienniczych w 2019 ,2020 i 2021 roku, w których firma Gena Katarzyna Zaręba będzie uczestniczyła w Europie.

 1. Termin składania ofert: Od dnia 31.07.2019 do dnia 07.08.2019
 2. Nazwa zamawiającego: Gena Katarzyna Zaręba
 3. Miejsce i sposób składania ofert: Drogą mailową na adres contact@gena.pl lub katarzyna@gena.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie firmy Gena przy ul. Kokoszków 54F, 34-400 Nowy Targ
 4. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Katarzyna Zaręba, e-mail katarzyna@gena.pl, telefon: 502 478 846

     5. Opis przedmiotu zamówienia

Transport lądowy  samochodem dostawczym oraz transport morski :

– na trasie Nowy Targ (PL)- Świnoujście (PL), Świnoujście (PL) – Ystad (SE), Ystad (SE)- Sztokholm  (SE)  i z powrotem, w terminie: wyjazd 16.08.2019, powrót 24.08.2019   (targi  Formex 2019)

– na trasie Nowy Targ (PL)- Świnoujście (PL), Świnoujście (PL) – Ystad (SE), Ystad (SE)- Sztokholm  (SE)  i z powrotem, w terminie: wyjazd nie wcześniej niż 1.08.2020, powrót nie później niż 30.08.2020.                  Na dzień złożenia zapytania ofertowego nie określono konkretnej daty targów, dlatego przyjęto ramy czasowe, w których targi zostaną przeprowadzone. (targi  Formex 2020)

Transport lądowy  samochodem dostawczym:

-na trasie: Nowy Targ (PL)- Monachium (DE) i z powrotem, w terminie: wyjazd 23.01.2020, powrót: 30.01.2020 (targi ISPO Monachium 2020

– na trasie Nowy Targ (PL)- Mediolan (IT) – Nowy Targ (PL) w terminie: w terminie: wyjazd 17.02.2020, powrót 24.02.2020 (Targi Mifur S.r.l. 2020)

– na trasie Nowy Targ (PL)- Monachium (DE) i z powrotem, w terminie: wyjazd nie wcześniej niż 15.01.2021, powrót nie później niż 20.02.2021. Na dzień złożenia zapytania ofertowego nie określono konkretnej daty targów, dlatego przyjęto ramy czasowe, w których targi zostaną przeprowadzone.  (targi ISPO Monachium 2021)

Usługa transportu powinna obejmować:

– transport wyposażenia stoiska targowego Formex 2019 (meble, ekspozytory, elementy dekoracyjne, elementy oświetlenia, lustra, materiały reklamowe, ekspozytory, kolekcja)  
– transport pełnej zabudowy stoiska targowego i wyposażenia na targi ISPO 2020 (ściany, podłogi, regały i inne konstrukcje) – załadunek i rozładunek elementów stoiska i wyposażenia

– transport pełnej zabudowy stoiska targowego i wyposażenia na targi Mifur S.r.l 2020  (ściany, podłogi, regały i inne konstrukcje)- załadunek i rozładunek elementów stoiska i wyposażenia

– transport wyposażenia stoiska targowego Formex 2020 (meble, ekspozytory, elementy dekoracyjne, elementy oświetlenia, lustra, materiały reklamowe, ekspozytory, kolekcja) 
– transport pełnej zabudowy stoiska targowego i wyposażenia na targi ISPO 2021 (ściany, podłogi, regały i inne konstrukcje) – załadunek i rozładunek elementów stoiska i wyposażenia.


Informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje na temat miejsc i czasu załadunków i rozładunków, a także rodzaju ładunku zostaną określone na zleceniach transportowych dotyczących poszczególnych imprez targowych.

Kod CPV i nazwa kodu:

60100000-9 Usługi transportu drogowego

63700000-6: Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego, wodnego i lotniczego


6. Harmonogram realizacji zamówienia

• Planowany termin podpisania umowy i rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 09.08.2019
• Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do 28 luty 2021 r.

7. Załączniki

8. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien prowadzić działalność zgodną z przedmiotem niniejszego zapytania.

9. Wiedza i doświadczenie

Oferent winien posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego ( zał. 1- Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami).

10. Potencjał techniczny

Oferent winien posiadać potencjał techniczny niezbędny do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 1- Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami).

11. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent winien posiadać wykwalifikowaną kadrę, niezbędną do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami)

12.Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent winien posiadać środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 1- Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami)

13.Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. termin realizacji zamówienia, warunki płatności, zmiana wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego.

14. Wymagania dotyczące oferty

Oferta powinna zostać złożona na formularzy ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania i zawierać następujące informacje:

– datę przygotowania oferty

– okres ważności oferty  (nie krócej niż 30 dni)

– nazwę i adres oferenta, pieczęć firmową i podpis oferenta

– zakres usługi

– cenę netto wykonania poszczególnych usług oraz łączną cenę netto za wszystkie usługi

– termin płatności

– należy załączyć także wszystkie oświadczenia, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

Zamawiający może uznać ofertę za nieważną jeżeli została złożona po terminie lub  nie spełnia warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Oferty mogą być składane drogą mailową, osobiście w siedzibie firmy Gena (ul. Kokoszków 54F,                  34-400 Nowy Targ) oraz listownie na podany adres firmy.

15.Kary Umowne

Informujemy, że umowa z Wykonawca będzie zawierała kary umowne w przypadku niespełnienia następujących warunków:

– Niewykonania usługi transportu w czasie zwartym w umowie- 100% wartości usługi + zwrot kosztów poniesionych przez Zamawiającego wynikających z wynajmu powierzchni, usług technicznych, noclegów

– Spóźnienia w dostarczeniu zabudowy stoiska i wyposażenia na czas, 100% wartości usługi

16.Ocena oferty

 1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
 2. Cena: 90pkt
  (Najniższa cena/badana cena) x 90 
 3. Termin płatności: 10 pkt.
  do 30 dni – 0 pkt.
  31-45 dni – 5 pkt.
  46-60 dni i więcej – 10 pkt.

Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach pkt 1.-2. Punkty będą liczone  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
Z Oferentem, którego oferta uzyska najwyższą sumę punktów w ocenie łącznej, zostanie zawarta umowa na realizację zadań objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.

3.Ocena oferentów zostanie dokonana nie później niż do dnia 08.08.2019

 • Wykluczenia

Zamawiający Wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej oraz niezłożenia oświadczeń, zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

17. Upublicznienie oferty

Zapytanie ofertowe zostanie upublicznione na stronie www.gena.pl (zakładka aktualności), będzie dostępne w siedzibie firmy Gena (ul. Kokoszków 54F, 34-400 Nowy Targ), oraz zostanie rozesłane mailowo do potencjalnych kontrahentów.

18. Zamawiający (beneficjent)

 1. Nazwa: Gena Katarzyna Zaręba
 2. Adres :Kokoszków 54F; 34-400 Nowy Targ
 3. Numer telefonu i Fax: Tel. +48 18 26 651 50 ; Fax +48 18 26 699 98 
 4. NIP: PL7352245520
 5. Tytuł projektu: Pozyskanie nowego rynku- Szwecja oraz budowanie konkurencyjności firmy Gena na rynkach niemieckim i włoskim”
 6. Numer projektu: RPMP.03.03.02-12-0742/18-00