Zapytanie ofertowe nr 4/2019

Dotyczy realizacji usług związanych z doradztwem specjalistycznym, w zakresie dostosowania produkcji do wymagań docelowego rynku zagranicznego jakim jest Szwecja.

Termin składania ofert: Od 31.07.2019 do dnia 07.08.2019

 1. Nazwa zamawiającego: Gena Katarzyna Zaręba
 2. Miejsce i sposób składania ofert: Drogą mailową na adres contact@gena.pl lub katarzyna@gena.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie firmy Gena przy  ul. Kokoszków 54F, 34-400 Nowy Targ
 3. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Katarzyna Zaręba, e-mail katarzyna@gena.pl, telefon: 502478846
 4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi:

-Doradczej w zakresie dostosowania produkcji do wymagań docelowego nowego rynku zagranicznego jakim jest Szwecja

Zakres doradztwa:

– usługa w wymiarze 170 godzin

– dostosowanie produktu do wymagań rynków zagranicznych, w tym wygląd, rozmiary produktu, zasady sprzedaży wyrobów  z surowców naturalnych na wybranych rynkach docelowych – Szwedzkim

– dostosowanie wymiarów i wyglądu opakowań do zaleceń panujących na rynkach docelowych – Szwedzkim

– minimalne standardy świadczenia usług na danych rynkach docelowych, uzyskanie informacji                        o zasadach wprowadzenie produktu na dany rynek – Szwedzki

Wszystkie powyższe zagadnienia wymagają specjalistycznego doradztwa dla właściwego długoterminowego funkcjonowania marki na rynku międzynarodowym .

 • Kod CPV i nazwa kodu:

79410000-1- Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

 • Harmonogram realizacji zamówienia

• Planowany termin podpisania umowy i rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 09.08.2019
• Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: zgodnie z poszczególnymi zleceniami, jednak nie później niż do 28.02.2021

 • Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien prowadzić działalność zgodną z przedmiotem niniejszego zapytania. ( zał. nr 1- Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami)

 • Wiedza i doświadczenie

Oferent winien posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego .  ( zał. nr 1- Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami)

Potencjał techniczny

Oferent winien posiadać potencjał techniczny niezbędny do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego . ( zał. nr 1- Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami)

 • Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent winien posiadać wykwalifikowaną kadrę, niezbędną do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego . ( zał. nr 1- Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami)

 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent winien posiadać środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego . ( zał. nr 1- Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami)

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. termin realizacji zamówienia, warunki płatności, zmiana wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego.

 1. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

zał. nr 1- Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami

 1. Wymagania dotyczące oferty

Oferta powinna zostać złożona pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie firmy, na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania                        i zawierać następujące informacje:

– datę przygotowania oferty

– okres ważności oferty  (nie krócej niż 30 dni)

– nazwę i adres oferenta, pieczęć firmową i podpis oferenta

– zakres usługi

– cenę netto wykonania poszczególnych usług oraz łączną cenę netto za wszystkie usługi

– termin płatności

– należy załączyć także wszystkie oświadczenia, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

Zamawiający może uznać ofertę za nieważną jeżeli została złożona po terminie lub nie spełnia warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym

 1. Upublicznienie oferty

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.gena.pl, zapytanie znajduje się także w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.

 1. Ocena oferty
 2. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
 3. Cena: 90pkt
  (Najniższa cena/badana cena) x 90 
 4. Termin płatności: 10 pkt.
  do 30 dni – 0 pkt.
  31-45 dni – 5 pkt.
  46-60 dni i więcej – 10 pkt.

Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach pkt 1.-2. Punkty będą liczone  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.

Z Oferentem, którego oferta uzyska najwyższą sumę punktów w ocenie łącznej, zostanie zawarta umowa na realizację zadań objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.

3. Ocena oferentów zostanie dokonana nie później niż do dnia 08.08.2019. Oferenci zostaną poinformowani o wynikach przeprowadzonego postępowania bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem strony www.gena.pl oraz poczty elektronicznej, na adresy osób wskazanych w ofertach.

 • Wykluczenia

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej oraz niezłożenia oświadczeń, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ponad to oferta zawierająca błędy w wyliczeniach matematycznych ( ilość godzin x kwota za godz. ) będzie uważana za wykluczoną. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający zastrzega iż może unieważnić  postępowanie na każdym jego etapie, w tym także po terminie składania ofert, bez podania przyczyny.

 1. Zamawiający (beneficjent)
 2. Nazwa: Gena Katarzyna Zaręba
 3. Adres: Kokoszków 54F; 34-400 Nowy Targ
 4. Numer telefonu i Fax: Tel. +48 18 26 651 50 ; Fax +48 18 26 699 98 
 5. NIP: PL7352245520
 6. Tytuł projektu: „Pozyskanie nowego rynku- Szwecja oraz budowanie konkurencyjności firmy Gena na rynkach niemieckim i włoskim”
 7.  Numer projektu: RPMP.03.03.02-12-0742/18-00